برنامه کلاسی دوره پیشرفته و عالی تربیت مربی نهج البلاغه

برنامه کلاسی دوره پیشرفته و عالی تربیت مربی نهج البلاغه


                 

ساعت کلاس

 


ایام هفته

برنامه کلاسی دوره پیشرفته و عالی تربیت مربی نهج البلاغه

ساعت:

17-16

ساعت:

14:30

الی

16

 

ساعت

16

الی

17:30

شنبه ها

اخلاق در نهج البلاغه

 

-----------

-----------

دکتر ابوئی

-----------

-----------

یکشنبه ها

-----------

نهج البلاغه در ادب فارسی

واژه شناسی 2

-----------

دکتر توکلی

استاد داوودی

سه شنبه ها

-----------

حکومت در نهج البلاغه

رابطه قرآن و نهج البلاغه

-----------

دکتر محتشمی

دکتر رحیمی