جزوات دوره تربیت مربی تابستان 95

جزوات دوره تربیت مربی تابستان 95


جهت مشاهده و دانلود  جزوات  اساتید طبق جدول ذیل عمل کنید

 

 

جزوه استاد رحیمی

             (استناد  نهج البلاغه)

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

جزوه استاد طباطبایی

  (شبهات پیرامون نهج البلاغه)

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم